Herroepingsrecht

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u vaNetty daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft vaNetty de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan vaNetty te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt vaNetty zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan vaNetty betaalde. Indien het factuurbedrag inmiddels is overgemaakt naar vaNetty.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.